top of page

Le Qi Gong

à l'Institut Lu Dong Ming

Qi Gong du Wudang

avec Maître Kunlin Zhang

Qi Gong du Tigre

avec Maître Kunlin Zhang et Jimmy Grégeard

Qi Gong du Wudang

avec Maître Kunlin Zhang

bottom of page